fbpx

Õppekavad

Õppekavad

Meie õpetamise põhiline eesmärk on leida tasakaal grammatika, sõnavara, foneetika ja häälduse ning igapäevase kõnekeele praktika, mängude ja muude tegevuste vahel. Samuti on meie tundide eesmärgiks tekitada ning arendada õpilastes huvi hispaaniakeelsete riikide kultuuri vastu.

 

Hispaania keel A1 tase (algeline keeleoskus – algtasemel keelekasutaja):

Õppekava nimetus: Hispaania keel tasemele A1 (moodulid A1.1, A1.2 ja A1.3)

Õppekavarühm: keeleõpe, hispaania keel võõrkeelena

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument

Eesmärk ja õpiväljundid: A1 taseme omandamisel on õpilane on võimeline tutvustama ennast ja teisi, suudab anda põhiinfot oma kodukoha, linna, harjumuste, maitse, kavatsuste kohta ning oskab lühidalt rääkida inimestest, keda ta tunneb. On võimeline suhtlema vestluspartneriga, kes räägib aeglaselt, selgelt ja lihtsate lausetega.

Sihgrupp ja õppe alustamise tingimused:  hispaania keelt õppida soovivad isikud, kel puudub varasem kogemus

Õppe kogumaht, õppekeskkond ja õppevahendid

Selle taseme saavutamiseks on tarvis õppida 90 akadeemilist tundi. Tunnid toimuvad keeletkooli ruumides või virtuaalses õppekeskkonnas (Zoom). Õppevahendideks on õpik, mis tuleb õppijal endal välja osta ja see lisandub õppemaksule. Lisaks kasutab õpetaja virtuaalseid õppevahendeid ja abistavaid lehekülgi.

Õppeprotsessi kirjeldus, sisu ja meetodid ning materjalid

Õppeprotsess koosneb auditoorsest ja iseseisvast tööst. Tundide ülesehitus põhineb kommunikatiivsel keeleõppe meetodil, mis tähendab, et õpilane saavutab suhtluspädevuse situatsioonides, millega nad puutuvad kokku oma igapäevaelus. Kursuse käigus arendatakse võrdselt kõiki keele osaoskusi – nii lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- kui ka kõnelemisoskust.

Sisu ehk näited teemad, mida puudutatakse on numbrid, värvid, enese ja teiste kirjeldus, pere, sõbrad, ilm, ümbrus,  tegevused, ostlemine.

Õppematerjalid: Jaime Corpas, Eva Garcia, Agustin Garmendia, Aula Internacional 1 Plus, Ed. Difusión

Lisaks

 • Gramática Básica del Estudiante de Español, Difusión Ed.
 • Gramática del uso del Español A1 – A2, Ed SM.
 • Activities sites: Profedele.com, Marcoele.com, Todoele.net
 • Õpetaja loodud materjalid

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Osalemine vähemalt 60% tundides ja õpetaja hinnang on õpingute lõpetamise eelduseks ja tingimuseks.

Koolitaja kvalifikatsioon

Meie õpetajad räägivad hispaania keelt emakeelena,  omavad vastavat kõrgharidust ning aastatepikkust õpetajakogemust.

 

Hispaania keel A2 tase (elementaarne keeleoskus – lihttasemel keelekasutaja)

Õppekava nimetus: Hispaania keel tasemele A2 (moodulid A2.1, A2.2, A2.3, A2.4)

Õppekavarühm: keeleõpe, hispaania keel võõrkeelena

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument

Eesmärk ja õpiväljundid: Õpilane suudab suhelda põhitasemel ja rääkida perekonnast, huviväärsustest, maitsetest, hobidest, tööst ja õpingutest. Samuti on õpilane võimeline rääkima nii minevikukogemustest, jutustama lühidalt lugusid kui ka vestlema tulevikuplaanidest, vajadustest ja keskkonnast.

Sihgrupp ja õppe alustamise tingimused:  hispaania keelt õppida soovivad isikud, kel on varasem kogemus ja tase A1 läbitud

Õppe kogumaht, õppekeskkond ja õppevahendid

Selle taseme saavutamiseks on tarvis õppida 120 akadeemilist tundi. Tunnid toimuvad keeletkooli ruumides või virtuaalses õppekeskkonnas (Zoom). Õppevahendideks on õpik, mis tuleb õppijal endal välja osta ja see lisandub õppemaksule. Lisaks kasutab õpetaja virtuaalseid õppevahendeid ja abistavaid lehekülgi.

Õppeprotsessi kirjeldus, sisu ja meetodid ning materjalid

Õppeprotsess koosneb auditoorsest ja iseseisvast tööst. Tundide ülesehitus põhineb kommunikatiivsel keeleõppe meetodil, mis tähendab, et õpilane saavutab suhtluspädevuse situatsioonides, millega nad puutuvad kokku oma igapäevaelus. Kursuse käigus arendatakse võrdselt kõiki keele osaoskusi – nii lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- kui ka kõnelemisoskust.

Sisu ehk näited teemadest, mida puudutatakse on hobid, maitsed ja toit, filmid, kodu, tervis,  õppimine, minevikukogemused, tulevik, keskkond, suhtlemine, kultuurierinevused.

Õppematerjalid: Jaime Corpas, Eva Garcia, Agustin Garmendia, Aula Internacional 2 Plus, Ed. Difusión

Lisaks

 • Gramática Básica del Estudiante de Español, Difusión Ed.
 • Gramática del uso del Español A1 – A2, Ed SM.
 • Activities sites: Profedele.com, Marcoele.com, Todoele.net
 • Õpetaja loodud materjalid

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Osalemine vähemalt 60% tundides ja õpetaja hinnang on õpingute lõpetamise eelduseks ja tingimuseks.

Koolitaja kvalifikatsioon

Meie õpetajad räägivad hispaania keelt emakeelena,  omavad vastavat kõrgharidust ning aastatepikkust õpetajakogemust.

 

Hispaania keel B1 tase (kesktase – iseseisev keelekasutaja)

Õppekava nimetus: Hispaania keel tasemele B1 (moodulid B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5)

Õppekavarühm: keeleõpe, hispaania keel võõrkeelena

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument

Eesmärk ja õpiväljundid: Õpilane on võimeline lahendama hispaania keeles tavalisi olukordi tuttavas keskkonnas. Õpilane saab aru lihtsate tekstide põhipunktidest, kui need puudutavad tööd, õpinguid või vaba aja teemasid. Ta on võimeline kirjutama lihtsaid tekste tuttavatel teemadel ja teemadel, mis teda isiklikult huvitavad. Õpilane suudab kirjeldada kogemusi, sündmusi, soove ning on võimeline kaitsma oma seisukohti ning tegema plaane.

Sihgrupp ja õppe alustamise tingimused:  hispaania keelt õppida soovivad isikud, kel on varasem kogemus ja tase A2 läbitud

Õppe kogumaht, õppekeskkond ja õppevahendid

Selle taseme saavutamiseks on tarvis õppida 150 akadeemilist tundi.. Tunnid toimuvad keeletkooli ruumides või virtuaalses õppekeskkonnas (Zoom). Õppevahendideks on õpik, mis tuleb õppijal endal välja osta ja see lisandub õppemaksule. Lisaks kasutab õpetaja virtuaalseid õppevahendeid ja abistavaid lehekülgi.

Õppeprotsessi kirjeldus, sisu ja meetodid ning materjalid

Õppeprotsess koosneb auditoorsest ja iseseisvast tööst. Tundide ülesehitus põhineb kommunikatiivsel keeleõppe meetodil, mis tähendab, et õpilane saavutab suhtluspädevuse situatsioonides, millega nad puutuvad kokku oma igapäevaelus. Kursuse käigus arendatakse võrdselt kõiki keele osaoskusi – nii lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- kui ka kõnelemisoskust.

Sisu ehk näited teemadest, mida puudutatakse on reeglid ja keelud, tulevik ja teadus, raamatud ja filmid, ühiskond, suhtluskanalid, suhtlemine pere ja sõpradega ning tunnete väljendamine, turism, maailm.

Õppematerjalid: Jaime Corpas, Eva Garcia, Agustin Garmendia, Aula Internacional 3 Plus, Ed. Difusión

Lisaks

 • Gramática Básica del Estudiante de Español, Difusión Ed.
 • Gramática del uso del Español B1 – B2, Ed SM.
 • Activities sites: Profedele.com, Marcoele.com, Todoele.net
 • Õpetaja loodud materjalid

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Osalemine vähemalt 60% tundides ja õpetaja hinnang on õpingute lõpetamise eelduseks ja tingimuseks.

Koolitaja kvalifikatsioon

Meie õpetajad räägivad hispaania keelt emakeelena,  omavad vastavat kõrgharidust ning aastatepikkust õpetajakogemust.

 

Hispaania keel B2 tase (kõrgem kesktase – iseseisev keelekasutaja)

Õppekava nimetus: Hispaania keel tasemele B2 (moodulid B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5)

Õppekavarühm: keeleõpe, hispaania keel võõrkeelena

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument

Eesmärk ja õpiväljundid: Õpilane suudab suhelda hispaania keeles seda keelt emakeelena rääkijatega loomikult ja soravalt nii, et see pole ülemäärast pingutust nõudev ühegi vestleja jaoks. Õpilane on võimeline aru saama keeruliste tekstide nii konkreetsete kui ka abstraktsete teemade põhisisust. Vestluses on ta võimeline üles näitama selget ja detailide rikast käsitlust erinevatel teemadel, kaitsma oma seisukohti ning selgitama erinevate valikute plusse ja miinuseid.

Sihgrupp ja õppe alustamise tingimused:  hispaania keelt õppida soovivad isikud, kel on varasem kogemus ja tase B1 läbitud

Õppe kogumaht, õppekeskkond ja õppevahendid

Selle taseme saavutamiseks on tarvis õppida 180 akadeemilist tundi.. Tunnid toimuvad keeletkooli ruumides või virtuaalses õppekeskkonnas (Zoom). Õppevahendideks on õpik, mis tuleb õppijal endal välja osta ja see lisandub õppemaksule. Lisaks kasutab õpetaja virtuaalseid õppevahendeid ja abistavaid lehekülgi.

Õppeprotsessi kirjeldus, sisu ja meetodid ning materjalid

Õppeprotsess koosneb auditoorsest ja iseseisvast tööst. Tundide ülesehitus põhineb kommunikatiivsel keeleõppe meetodil, mis tähendab, et õpilane saavutab suhtluspädevuse situatsioonides, millega nad puutuvad kokku oma igapäevaelus. Kursuse käigus arendatakse võrdselt kõiki keele osaoskusi – nii lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- kui ka kõnelemisoskust.

Sisu ehk näited teemadest, mida puudutatakse on informatsioon ja meediaväljaanded, seiklemine, ühiskond ja arvamuse avaldamine ja probleemide lahendamine,  turism, sport, keskkond, oskus ja töö, töökoha otsimine, CV koostamine.

Õppematerjalid: Jaime Corpas, Eva Garcia, Agustin Garmendia, Aula Internacional 4 Plus, Ed. Difusión ja Aula Internacional 5 Plus, Ed. Difusión

Lisaks

 • Gramática Básica del Estudiante de Español, Difusión Ed.
 • Gramática del uso del Español B1 – B2, Ed SM.
 • Activities sites: Profedele.com, Marcoele.com, Todoele.net
 • Õpetaja loodud materjalid

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Osalemine vähemalt 60% tundides ja õpetaja hinnang on õpingute lõpetamise eelduseks ja tingimuseks.

Koolitaja kvalifikatsioon

Meie õpetajad räägivad hispaania keelt emakeelena,  omavad vastavat kõrgharidust ning aastatepikkust õpetajakogemust.

 

Hispaania keel C1 tase (edasijõudnud– vilunud keelekasutaja)

Õppekava nimetus: Hispaania keel tasemele C1 (moodulid sõltuvad õpilaste varasemast kogemusest, st kohandame vastavalt vajadusele)

Õppekavarühm: keeleõpe, hispaania keel võõrkeelena

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument

Eesmärk ja õpiväljundid: Õpilane on suuteline vestlema sujuvalt ning spontaanselt ilma silmnähtavate raskusteta õige väljendusviisi valimisel. Ta on võimeline aru saama erinevatest tekstidest kõrgemal tasemel ning saab aru ka ülekantud ja kaudsetest tähendustest. Õpilane on võimeline looma selgeid ja hästi komponeeritud detailseid tekste keerulistel teemadel. Ta suudab korrektselt käituda igapäevastes, akadeemilistes ja erialastes olukordades.

Sihgrupp ja õppe alustamise tingimused:  hispaania keelt õppida soovivad isikud, kel on varasem kogemus ja tase B2 läbitud

Õppe kogumaht, õppekeskkond ja õppevahendid

Selle taseme saavutamiseks on tarvis õppida 180 akadeemilist tundi.. Tunnid toimuvad keeletkooli ruumides või virtuaalses õppekeskkonnas (Zoom). Õppevahendideks on õpik, mis tuleb õppijal endal välja osta ja see lisandub õppemaksule. Lisaks kasutab õpetaja virtuaalseid õppevahendeid ja abistavaid lehekülgi.

Õppeprotsessi kirjeldus, sisu ja meetodid ning materjalid

Õppeprotsess koosneb auditoorsest ja iseseisvast tööst. Tundide ülesehitus põhineb kommunikatiivsel keeleõppe meetodil, mis tähendab, et õpilane saavutab suhtluspädevuse situatsioonides, millega nad puutuvad kokku oma igapäevaelus. Kursuse käigus arendatakse võrdselt kõiki keele osaoskusi – nii lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- kui ka kõnelemisoskust.

Sisu ehk näited teemadest, mida puudutatakse on haridus ja töövahetus, loodus ja kliimamuutused, naiste õiguses, ebavõrdsus ühiskonnas, seksism, sotsiaalvõrgustik, ajakirjandus, emotsioon ja kirg, töö ja eraelu tasakaal, migratsioon, piirid, stereotüübid, eelarvamused, kultuuridevahelised erinevused.

Õppematerjalid: Jaime Corpas, Eva Garcia, Agustin Garmendia, C de C1, Ed Difusión

Lisaks

 • Gramática Básica del Estudiante de Español, Difusión Ed.
 • Gramática del uso del Español C1 – C2, Ed SM.
 • Activities sites: Profedele.com, Marcoele.com, Todoele.net
 • Õpetaja loodud materjalid

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Osalemine vähemalt 60% tundides ja õpetaja hinnang on õpingute lõpetamise eelduseks ja tingimuseks.

Koolitaja kvalifikatsioon

Meie õpetajad räägivad hispaania keelt emakeelena,  omavad vastavat kõrgharidust ning aastatepikkust õpetajakogemust.